Pokemon Go ธาตุ ทั้งหมดมีอะไรบ้าง ที่บอกเลยว่ารู้ไปจะเล่นง่ายขึ้น

Pokemon Go ธาตุ

ทั้งหมดมีอะไรบ้าง ที่บอกเลยว่ารู้ไปจะเล่นง่ายขึ้น

     Pokemon Go ธาตุ ทั้งหมดมีอะไรบ้าง ที่บอกเลยว่ารู้ไปจะเล่นง่ายขึ้น ในการเล่นเกมโปเกม่อนโกนั้น จำเป็นมากที่จะต้องรู้ว่า แต่ละธาตุนั้นมีอะไรบ้าง เพราะว่านอกจากการที่โปเกม่อนของผู้เล่นจะมีดาเมจ พลังในการโจมตีสูงแล้ว การรู้ธาตุและเลือกมาใช้ต่อสู้ หรือดวลกันนั้นสำคัญมาก เนื่องจากโปเกม่อนแต่ละธาตุจะมีการแพ้ทางกันนั่นเอง

     Pokemon Go ธาตุ ทั้ง 18 ชนิดที่ควรรู้
     ธาตุของโปเกม่อนจะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด 18 ชนิด โดยโปเกม่อนทุกตัวจะมีธาตุหลักของมันในตัว ซึ่งบางประเภทก็จะมีมากกว่า 1 ธาตุ อาจเป็นธาตุผสม แต่เราก็ต้องดูว่าธาตุหลักของโปเกม่อนนั้นๆ คือธาตุอะไร เพื่อจะได้ใช้ในการต่อสู้ให้ได้ชนะ โดยการรู้ธาตุของโปเกม่อนของคุณนั้นจะสร้างความได้เปรียบตรงที่ คุณจะรู้ว่าต้องสู้กับธาตุอะไรคุณถึงจะได้เปรียบ และควรหลีกเลี่ยงการสู้กับธาตุอะไรไม่ให้คุณเสียเปรียบ ดังข้างล่างนี้

     โปเกม่อนธาตุไฟ (Fire)
     ชนะธาตุ: เหล็ก (Steel), แมลง (Bug), น้ำแข็ง (Ice), พืช (Grass)
     แพ้ธาตุ: หิน (Rock), น้ำ (Water), ดิน (Ground)

     โปเกม่อนธาตุน้ำ (Water)
     ชนะธาตุ: ไฟ (Fire), ดิน (Ground), หิน (Rock)
     แพ้ธาตุ: ไฟฟ้า (Electric), พืช (Grass)

     โปเกม่อนธาตุพืช (Grass)
     ชนะธาตุ: น้ำ (Water), ดิน (Ground), หิน (Rock)
     แพ้ธาตุ: ไฟ (Fire), น้ำแข็ง (Ice), พิษ (Poison), บิน (Flying), แมลง (Bug)

     โปเกม่อนธาตุไฟฟ้า (Electric)
     ชนะธาตุ: น้ำ (Water), บิน (Flying)
     แพ้ธาตุ: ดิน (Ground)

     โปเกม่อนธาตุปกติ (Normal)
     ชนะธาตุ: ไม่มี อยู่ที่ค่าพลังต่อสู้
     แพ้ธาตุ: ต่อสู้ (Fighting)

     โปเกม่อนธาตุน้ำแข็ง (Ice)
     ชนะธาตุ: พืช (Grass), ดิน (Ground), บิน (Flying), มังกร (Dragon)
     แพ้ธาตุ: ไฟ (Fire), ต่อสู้ (Fighting), หิน (Rock), เหล็ก (Steel)

     โปเกม่อนธาตุพิษ (Poison)
     ชนะธาตุ: พืช (Grass), แฟรี่ (Fairy)
     แพ้ธาตุ: ดิน (Ground), พลังจิต (Psychic)

     โปเกม่อนธาตุต่อสู้ (Fighting)
     ชนะธาตุ: ปกติ (Normal), น้ำแข็ง (Ice), หิน (Rock), ความมืด (Dark), เหล็ก (Steel)
     แพ้ธาตุ: บิน (Flying), พลังจิต (Psychic), แฟรี่ (Fairy)

     โปเกม่อนธาตุดิน (Ground)
     ชนะธาตุ: ไฟ (Fire), ไฟฟ้า (Electric), พิษ (Poison), หิน (Rock), เหล็ก (Steel)
     แพ้ธาตุ: น้ำ (Water), พืช (Grass), น้ำแข็ง (Ice)

     โปเกม่อนธาตุหิน (Rock)
     ชนะธาตุ: ไฟ (Fire), น้ำแข็ง (Ice), บิน (Flying), แมลง (Bug)
     แพ้ธาตุ: น้ำ (Water), พืช (Grass), ต่อสู้ (Fighting), ดิน (Ground), เหล็ก (Steel)

     โปเกม่อนธาตุพลังจิต (Psychic)
     ชนะธาตุ: ต่อสู้ (Fighting), พิษ (Poison)
     แพ้ธาตุ: แมลง (Bug), ผี (Ghost), ความมืด (Dark)

     โปเกม่อนธาตุแมลง (Bug)
     ชนะธาตุ: พืช (Grass), พลังจิต (Psychic), ความมืด (Dark)
     แพ้ธาตุ: ไฟ (Fire), บิน (Flying), หิน (Rock)

     โปเกม่อนธาตุบิน (Flying)
     ชนะธาตุ: พืช (Grass), ต่อสู้ (Fighting), แมลง (Bug)
     แพ้ธาตุ: ไฟฟ้า (Electric), น้ำแข็ง (Ice), หิน (Rock)

     โปเกม่อนธาตุมังกร (Dragon)
     ชนะธาตุ: มังกร (Dragon)
     แพ้ธาตุ: น้ำแข็ง (Ice), มังกร (Dragon), แฟรี่ (Fairy)

     โปเกม่อนธาตุแฟรี่ (Fairy)
     ชนะธาตุ: ต่อสู้ (Fighting), มังกร (Dragon), ความมืด (Dark)
     แพ้ธาตุ: พิษ (Poison), เหล็ก (Steel)

     โปเกม่อนธาตุผี (Ghost)
     ชนะธาตุ: พลังจิต (Psychic), ผี (Ghost)
     แพ้ธาตุ: ผี (Ghost), ความมืด (Dark)

     โปเกม่อนธาตุความมืด (Dark)
     ชนะธาตุ: พลังจิต (Psychic), ผี (Ghost)
     แพ้ธาตุ: ต่อสู้ (Fighting), แมลง (Bug), แฟรี่ (Fairy)

     โปเกม่อนธาตุเหล็ก (Steel)
     ชนะธาตุ : น้ำแข็ง (Ice), หิน (Rock), แฟรี่ (Fairy)
     แพ้ธาตุ : ไฟ (Fire), ต่อสู้ (Fighting), ดิน (Ground)

     ซึ่งธาตุทั้ง 18 ในการชนะทาง แพ้ทางนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดวลหรือต่อสู้เท่านั้น อย่างใดก็ตามต้องดูที่ค่าพลังงานของโปเกม่อนของผู้เล่นและคู่ต่อสู้ด้วยว่าไม่ได้ห่างหรือเหลื่อมล้ำจนเกินไป ไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะแพ้เอาได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *